Общи условия за ползване на сайта www.sofiain.com / Сайт за ново строителство София /

Идентификация на „СОФИЯ ИН“ ООД

Чл. 1. (1) „СОФИЯ ИН“ ООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерство на Правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, ул. "Нишава" № 153, ет. 1, ап. А3, с ЕИК: 206237022, тел.: 0882 654 100; е-mail: office@sofiain.com.

Чл. 1. (2) „София Ин“ ООД /Sofia In/ е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Чл. 1. (3) В настоящите общи условия „СОФИЯ ИН“ООД  ще бъде наричано за краткост “SOFIA IN“„Агенция/та“ и „Дружеството“.

Правила за ползване на сайта www.sofiain.com

Чл. 2. (1) Правилата за ползване на сайта www.sofiain.com обхващат общите условия и политики - за поверителност, за предоставянe на услуги, за непоискани търговски съобщения, за възлагане на поръчки и цени на предлаганите услуги, за мерките срещу изпирането на пари, за бисквитките, за правата върху интелектуалната собственост и за отговорността, в случай на неспазване на тези политики, всички заедно уреждащи отношенията между SOFIA IN, от една страна, и от друга – Потребителите, посещаващи домейна на сайта www.sofiain.com.

Чл. 2. (2) Преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от SOFIA IN, Вие следва да се запознаете с правилата за ползване на сайта www.sofiain.com. Всеки Потребител, който се е съгласил с общите условия на сайта, е длъжен да ги спазва и да упражнява всички права, предвидени в тях.

Политика за защита на личните данни

Чл. 3. „София Ин“ ООД /Sofia In/ се ангажира да спазва приложимите закони за защита на личните данните в това число, но не само, Общ регламент относно защитата на данните, Закона за защита на личните данни и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове. Това означава, че притежава необходимата оторизация за работа с предоставяните от Вас лични данни и информация, която се свързва с и може да идентифицира конкретно лице, и която ние събираме от и за Вас посредством услугите на дружеството и в рамките на дейността на същото. Подобна информация („Лични данни“) бива обработвана в съответствие с условията на публикуваната като отделен файл „Политика за защита на личните данни“.

Предоставяни услуги

Чл. 4. Агенцията предоставя услуги по посредничество при покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти от Потребителите.

Чл. 5. Уеб сайтът www.sofiain.com предлага  оферти за продажба или наем на недвижими имоти със съответно посочени цени. Офертите са подготвени по данни, предоставени от продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица, намиращи се в отношения на партньорство и сътрудничество със SOFIA IN.

Чл. 6. Дружеството задължително урежда всички отношения във връзка с предоставяните услуги с подписването на отделен писмен договор, съгласно вида на предоставяната услуга и индивидуалните договорки с всеки отделен съконтрагент. Подписвайки такъв договор, всеки потребител урежда взаимоотношенията се със  SOFIA IN при реализацията на сделка по покупко – продажба или наемане на недвижим имот.

Възлагане на поръчки и сключване на договори

Чл. 7. За да използват предлаганите от SOFIA IN посреднически услуги и да се запознаят с разполагаемата база недвижими имоти, Потребителите използват уеб сайта www.sofiain.com.

Чл. 8. Между Потребителят, в качеството му на възложител, и Агенцията, в качеството ѝ на изпълнител, задължително се сключва отделен договор за възлагането и изпълнението на всяка услуга, предоставяна от SOFIA IN. Договорът влиза в сила от момента на подписването му и уговорените в него условия имат задължителен характер за подписалите ги страни за срока на действието му.

Чл. 9. Всички договори, споразумения и анекси към договорите и споразуменията, както и всички протоколи, разписки и декларации са съставени, съгласно нормативните изисквания на законодателството, спрямо волята на страните, съдържат обичайно наложените в практиката реквизити и са съобразени с вътрешната организация, дейността и актовете на Агенцията, при условията на пълна конфиденциалност на предоставените данни и при спазване на политиката за защита на личните данни, провеждана от SOFIA IN.

Цени на предлаганите имоти

Чл. 10. (1) Цените на предлаганите на този сайт имоти, са посочените от продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица, намиращи се в договорни отношения с Агенцията.

Чл. 10. (2) Цените на предлаганите имоти са в евро. По правило цените са с включен данък добавена стойност (ДДС), в случай, че в офертата не е изрично посочено. В случай, че цената е без включен ДДС, това следва да бъде изрично посочено в офертата.

Чл. 10. (3) Агенцията има право да променя обявените на сайта цени в офертите за предлаганите недвижими имоти, като тези промени няма да засягат вече сключени договори, освен ако в конкретния договор не е уговорено, че при промяна в цената пропорционално се променя и размерът на комисионното възнаграждение, дължимо от Потребителя на SOFIA IN.

Мерки срещу изпирането на пари

Чл. 11. Дружеството е задължен субект по чл. 4, т. 18 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Чл. 12. При установяване на договорни отношения по възлагане на Агенцията да извърши предоставяните от нея услуги, тя е длъжна да идентифицира по смисъла на ЗМИП всеки Потребител, страна по сделка. Потребителят следва да попълни и подпише декларация по чл. 66, ал. 2 от  Закона за мерките срещу изпирането на пари (Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 от ППЗМИП) и Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП.

Непоискани електронни съобщения

Чл. 12. Търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия са рекламни или други съобщения, представящи услугите на лице, което извършва търговска или занаятчийска дейност, или упражнява регулирана професия. В качеството си на дружество, упражняващо търговска дейност, SOFIA IN има законно право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителите на сайта www.sofiain.com, представляващи предложения и реклами, нюзлетри и запитвания.

Интелектуална собственост

Чл. 13. (1) Обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права са всички права на интелектуална собственост върху наличните бази данни, разположени на уеб сайта на Агенцията, като те не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. В случай, че върху сайта е разположена интелектуална собственост на друго лице, преотстъпило право на ползване на SOFIA IN, това лице следва да бъде задължително указано като носител на конкретното право на интелектуална собственост.

Чл. 13. (2) Правото на достъп на Потребителите до уеб сайта на Агенцията не включва правото да използват, копират или възпроизвеждат информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване с нетърговски цели, която по никакъв начин не уврежда законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост.

Чл. 13. (3) При констатирано нарушение на правата на интелектуална собственост, Дружеството има право да търси обезщетение за всички пряко и непряко причинени вреди в пълен размер.

Чл. 13. (4) Потребителите са длъжни при ползване на предоставения им достъп от SOFIA IN да спазват настоящите Общи условия, българското законодателство, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърняват доброто име на другиго и да не призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядват фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомяват незабавно Агенцията за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не осуетяват процедурата по идентификация на друг Потребител; да не осъществяват достъп извън предоставения, да не накърняват или възпрепятстват наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използват по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Агенцията и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представят за друго лице или по друг начин да въвеждат в заблуждение трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършват злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл. 13. (5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителите нямат право да възпроизвеждат, променят, заличават, публикуват, разпространяват и разгласяват по друг начин информационните ресурси, публикувани на уеб сайта на SOFIA IN.

Чл. 14. SOFIA IN има правото да деактивира или заличи потребителския профил на Потребител, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

Отговорност

Чл. 15. (1) Агенцията поддържа подходящи технически и организационни мерки и гарантира защитата на личните данни на своите Потребители, като обработва тези данни в съответствие с Регламент № 2016/679 (ЕС).

Чл. 15. (2) При необходимост мерките за защита на личните данни се преразглеждат актуализират от SOFIA IN

Чл. 16. (1) Дружеството не носи отговорност за технически неизправности, причините за които не попадат в сферата на отговорност на дружеството или са били причинени от форсмажорни обстоятелства. SOFIA IN не гарантира безпрепятствения достъп до сайта и може да извършва технически поддръжки в свободно избираем времеви период.

Чл. 16. (2) SOFIA IN не носи отговорност в случай, че се установи съдържание на вируси или други увреждащи компоненти на сървъра на сайта.

Чл. 17. (1) Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове, предоставени за удобство и информация на Потребителите и те следва да бъдат използвани на лична отговорност на конкретния Потребител. Съдържанието на тези сайтове не е свързано със SOFIA IN и дружеството не се ангажира с отговорността за тяхното съдържание, независимо дали се намира в партньорски отношения със собствениците им.

Чл. 17. (2) Дружеството не дължи обезщетение за вреди на Потребителите на уебсайта за щети от грешка или дефект при употребата на сайта, компютърен вирус или кражба в резултат на употребата на сайта или на линк към друг сайт чрез уеб сайта.

Чл. 17. (3) В случай на системно причинени нарушения на общите условия за ползване на уеб сайта от Потребител, който ги е приел, Агенцията има право да забрани достъпа до уеб сайта си от мобилното устройство, e-mail и IP – адреса на нарушителя.

Чл. 17. (4) SOFIA IN не носи отговорност за обидно или незаконно поведение на други потребители на сайта или трети страни.

Допълнителни условия

Чл. 18. Дружеството има правото да променя по всяко време и по своя преценка едностранно общите условия за ползване на уеб сайта си при наличие на законодателни промени; въвеждане на нови правила, необходимостта от които е възникнала в практиката на Агенцията; нуждата от повишаване на качеството на предоставяните от Агенцията услуги. Всички промени ще бъдат помествани на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на публикуването им там, като от този момент се счита също, че всички Потребители са запознати с така направените промени. Задължение на Потребителите е да проверяват общите условия периодично за актуализации.

Чл. 19. Всички неуредени от общите условия въпроси се уреждат, съгласно действащото законодателство на Република България. Компетентен при евентуален спор е българският съд. В случай, че определени клаузи от настоящите общи условия, относими към договорите или приложенията към тях, уреждащи отношенията между Потребителите и Агенцията, са или бъдат обявени за нищожни или недействителни, това не нарушава валидността на договора в останалата му част или на договора като цяло. Недействителните клаузи се заместват от двете страни с други валидни такива, съответстващи на смисъла и целта на договорните разпоредби. При непостигане на съгласие относно съдържанието им се прилагат по аналогия законови разпоредби, уреждащи подобни отношения.

Update cookies preferences