Разходи при закупуване на имоти ново строителство в София

I. Продажна цена на имота

Посочената цена на всеки имот в нашия сайт е обявената офертна цена, която SOFIA IN договаря със собствениците на всички имоти от базата данни.
В много случаи обявената цена може да бъде договаряна с продавача в зависимост от конкретните условия по сделката.
Не са редки и случаите, когато обявената цена не подлежи на коментар - това е желанието на собственика на имота и консултантът от SOFIA IN при необходимост ще Ви предупреди затова.
И в двата случая агентите и администраторите на SOFIA IN ще Ви уведомят за възможностите е ще Ви посъветват как да постъпите или ще Ви предложат други имоти с желаните от Вас характеристики.

Обявената цена на имота НЕ ВКЛЮЧВА:

 • посредническото възнаграждение по сделката (комисиона)
 • такса обслужване (събира се само за сделки, осъществявани без комисиона за купувача)
 • дължимите от страните по сделката местен данък, нотариални такси и съдебна такса за вписване на нотариалния акт.

II. Посредническо комисионно възнаграждение (комисиона)

Купувачът на имот заплаща посредническо възнаграждение по силата на сключен договор със SOFIA IN.
Възнаграждението се заплаща при условие, че купувачът закупи желания недвижим имот с посредничеството на SOFIA IN.
Купувачът не дължи възнаграждение, ако закупи имот сам или чрез друг брокер.
  
Посредническото възнаграждение (комисионно възнаграждение) на SOFIA IN се договаря като твърда сума или като процент от договорената продажна цена на имота и се заплаща от клиента, съгласно условията на сключените договори за посредничество. 
Размерът на договорената комисиона зависи от спецификата на желаната сделка и характеристиките на имота.

В размера на посредническото възнаграждение са включени:

 • адвокатски хонорар за подготовката на нотариален акт и други необходими документи по сделката (клиентът има право да ползва и свой адвокат)
 • осигуряването на нотариус (клиентът има право да посочи избран от него нотариус)
 • консултация за състоянието на пазара и движението на цените за определен сегмент
 • първоначална консултация във връзка с реда и условията за осъществяване на сделката
 • консултация за изискуемите документи и Законовите изисквания за осъществяване на сделката
 • осигуряване на най-добрите условия за получаване на кредити или покупка при разсрочено плащане, съобразени с възможностите на конкретния клиент.   

За сделките, при които SOFIA IN не начислява комисиона (посредническо възнаграждение), купувачът заплаща такса обслужване в размер на 250 EUR.

 • Посредническото възнаграждение е дължимо при сключване на сделката.
 • SOFIA IN не изисква предварително заплащане на възнаграждението в никаква негова част.
 • SOFIA IN организира управлението на поръчката за своя сметка и финансира със свои средства действията и мероприятията, свързани с търсенето на подходящ имот. 
 • В особени случаи и за ангажименти извън обичайното посредничество, SOFIA IN, възнаграждението се изчислява индивидуално.

Уточнение: При предоставени ексклузивни права за представителство, купувачът се задължава за определен срок да не осъществява действия, свързани със закупуването на недвижим имот без посредничеството на SOFIA IN.

Договарянето на ексклузивно представителство спестява на купувача не само пари, но и време и неудобства при осъществяването на контактите с повече агенти и воденето на поръчката от няколко брокера.
Предоставянето на ексклузивни права за представителство, дава възможност Агенцията да разгърне в максимална степен потенциала на своите служители за постигането на най-добрите условия за клиента.
Нашите брокери/агенти са специализирани в обслужването на различни сделки с имоти, така че в това отношение Вие можете да разчитате на най-добрия специалист в съответната област.

III. Местен данък, нотариални и съдебни такси

Най-напред сме длъжни да Ви информираме, че обичайната практика при сделките по покупко-продажба на недвижими имоти в България е разноските (местен данък и държавни такси) да се поделят по равно между страните (купувач и продавач). Разбира се има изключения от това правило и те зависят от условията, които страните  договарят по между си и от компромисите, които правят.
Нашата роля на консултанти е да Ви предложим съществуващите в практиката варианти и най-удачното решение.

 • Местен данък- всяка община има самостоятелност да определя този данък. Обичайният размер е 2.5% от цената на сделката.

Всяка сделка с недвижим имот, прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти на територията на Република България се облага с данък, (местен данък) съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). За сделките по покупко-продажба на имоти този данък обикновено е в размер на 2.5% от продажната цена на всеки имот, предмет на такава сделка и се изчислява от нотариуса, ангажиран със сделката върху обявената цена на имота според подписания нотариален акт.

 • Нотариална такса  (събира се по тарифа от нотариуса, удостоверяващ сделката, според материалния интерес- т.е посочената цена на имота по нотариален акт)

Нотариалната такса по сделката се събира според Тарифа за нотариалните такси, според Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Според посочената тарифа Вие точно можете да определите размера на дължимата такса по сделката, но за това трябва да имате необходимите за сделката документи или да сте договорили вече продажната цена на имота. Разбира се не се колебайте да се свържете дори само за това с агента, посочен към избрания от Вас имот - той веднага ще Ви ориентира за размера на тези такси.

 • Такса за вписване- 0.01% (събира се от Агенцията по вписванията след удостоверяване на сделката от нотариуса)

Такса за вписване се събира за всеки документ с удостоверен материален интерес, какъвто е нотариалния акт. Според Правилник за вписванията подлежат на вписване всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актовете за държавна или общинска собственост и други).
Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове. По този начин могат да бъдат осъществени справките и проверките за тежести или прехвърлителни сделки за всеки един имот, което е съществено задължение от работата на служителите на SOFIA IN.
Според  ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА (В сила от 25.11.2005 г. , Обн. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г.), 
за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 5 лева.

Вие можете да спестите пари, време и нерви, ако се обърнете към професионалисти в сферата на недвижимите имоти. 

Update cookies preferences