Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на клиентите на „София Ин“ООД/Sofia In/, както и на потребителите на интернет страницата на „София Ин“ООД/Sofia In/(“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване на същата. В случай че не сте съгласни с Политиката, не можете да използвате интернет страницат на „София Ин“ ООД /Sofia In/.

„София Ин“ ООД /Sofia In/е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Можете да се свържете с Администратора на адреса: гр. София, ул. Нишава № 153, или на телефон: +359 882 654 100.

„София Ин“ ООД /Sofia In/се ангажира да спазва приложимите закони за защита на личните данните в това число, но не само, Общ регламент относно защитата на данните, Закона за защита на личните данни и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.

 „София Ин“ ООД /Sofia In/зачита неприкосновеността на личния живот на своите служители, клиентии контрагенти, като в максимална степен защитава личните им данни при обработване.

„София Ин“ ООД /Sofia In/е предприела необходимите организационни и технически мерки за защита на личните данни.

„София Ин“ ООД /Sofia In/, като дружество, осъществяващо дейност в следните области: посредничество при покупко-продажба и наемане на недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, управление на капитали и имущество и консултантски услуги, изисква, съхранява и обработва лични данни на Клиенти, желаещи да използват Услуги от София Ин ООД /Sofia In/ и ползватели на интернет страницата (Потребители/Субекти на данни) за целите на обслужването им.
В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Вие изразявате несъгласие с нашата Политика, което означава, че не можете да използвате Услугите на София Ин ООД /Sofia In/.

С цел предоставяне на Услугите в сайта www.sofiain.com и мобилната версия, София Ин ООД /Sofia In/ с адрес на управление: 1404, гр. София, ул. “Кестенова гора“ № 23, ет. 2, ап. 2, ЕИК 206237022, (София Ин ООД или Sofia In) съхранява и обработва данни на физически лица („Субекти на данни“), както и резултатите от това обработване, в съответствие с настоящата Политика.

1. Лица, за които Sofia In съхранява и обработва данни

1.1. Във връзка с предоставяните Услуги, Sofia In обработва информация относно следните Субекти на данни:
а/ потребители - ползватели на Сайта;
б/ потребители - отправили запитвания (чрез обаждане на телефон или използване на някоя от контактните форми на сайта);
в/ потребители, отправили кореспонденция към Sofia In;
г/ клиенти, желаещи да ползват Услуги от Sofia In.

2. Информация, която ни предоставяте Вие като Потребител:

2.1. Вие можете да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта, като използвате формите за контакт със Sofia In, където ясно обозначаваме задължителните полета за предоставяне на лични данни, без които е невъзможно да предоставим Услугите ни - това са име, телефонен номер, имейл адрес.

2.2. Sofia In съхранява и обработва информация за лични данни, постъпила чрез формите за контакт в Сайта, чрез обаждания по телефон или чрез изпращане на кореспонденция по електронна поща.

2.3. Сайтът запазва информация за предишни търсения на Потребителя, както и за вече разглеждани обяви. В тези случаи Sofia In използва "бисквитки", за да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на вече направени търсения и разглеждани оферти.
Повече за "бисквитките" можете да прочетете в „Политика за бисквитки“ .

3. Цели, за които обработваме лични данни

3.1. Sofia In събира, използва и обработва информацията, описана по-горе с Цел:

а/ предоставяне на търсената от Потребителя информация за недвижими имоти и свързаните с тях информационни услуги,
б/ сключване на договори за посреднически услуги, а именно:

  • Договор за посредничество да продажба на недвижим имот
  • Договор за посредничество за покупка на недвижим имот
  • Договор за посредничество за отдаване под наем на недвижим имот
  • Договор за посредничество за наемане на недвижим имот

в/ провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти, оформянето на, както следва:

  • Поръчка - Протокол за оглед на недвижим имот
  • Протокол за предоставяне на информация

г/ за приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
д/ за изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

4. Информацията, която обработваме и съхраняваме

4.1. По повод осъществяване на основния си предмет на дейност, Sofia In събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като за тези цели агентите и администраторите на Sofia In въвеждат в корпоративната база данни информация, подадена от Потребителите, както следва:

а/ при търсене на имот: име, телефон, e-mail, бюджет (приблизителна цена на сделката), характеристики на търсения имот;

б/ при предлагане на имот: име, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем, основни характеристики на имота, според корпоративните изисквания за въвеждане на специфична информация в базата данни;

в/ при сключване на Договори за посредничество: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

г/ за провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

д/ за документиране на договорни отношения, (чрез сключване на Предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти по чл. 19 от ЗЗД, Договори за наем, Договори за гаранция, Депозитни споразумения, Споразумения, различни видове Анекси и др. документи по търговската дейност на Sofia In): име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

е/ при разглеждане на кандидатури за работа: имена на кандидатите, телефон, e-mail за връзка, биографични данни;

ж/ за целите на личен състав и счетоводната дейност: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

4.2. Sofia In не събира и не съхранява чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, а именно такива които:

а/ разкриват расов или етнически произход;
б/ разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
в/ се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

5. Сигурност

5.1. Sofia In работи за защита на поверителността и сигурността на информацията, която получава в хода на своята дейност. Достъпът до тази информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.

6. Използване на събраната информация

6.1. Sofia In използва предоставената информация единствено по повод осъществяване на дейността си и с цел осъществяване на желаните от потребителите и клиентите сделки с недвижими имоти и осъществяване на дейността си.

7. Срокове за съхранение на информация и лични данни

7.1. Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и IP адрес - съхраняват се без определен срок, до изтриването им от Вас

7.2. Бързи търсения и последно разглеждане на оферти - до изтриването им от Вас

7.3. "Бисквитки" - до изтриването им от Вас или до 6 месеца от последното ползване на Сайта

7.4. Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) - за период до 1 година.

7.5. Копия на базата данни (Backup) - до 30 дни.

7.6. Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, вкл. по електронна поща - за срок до 5 години.

7.7. Автобиографии и свързани с тях документи на кандидати за работа в Sofia In - до 1 месец от подаването им;

7.8. Договори по дейността, включително Договори за посредничество - до 5 години.

7.9. Посочените срокове могат да бъдат променени, съгласно изискванията на действащото законодателство.

7.10. При разрешаване спорове и водене на съдебни дела, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове - до окончателно приключване на спора и съдебното производство.

8. Режим на предоставяне на информация

8.1. Sofia In не предоставя по никакъв повод на трети лица, информация, представляваща лични данни на потребителите, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от Закона случай.

8.2. С оглед осъществяването на желаните сделки с недвижими имоти от страна на Потребителите, подали оферти за предлагане на недвижими имоти, Sofia In има право да предоставя на трети лица описателна характеристика на тези имоти, изготвена според правилата на корпоративната практика на Sofia In и изнесена в публичната част на Сайта.

9. Вашите права по отношение на личните данни, които сте предоставили на Sofia In.

9.1. Потребителите имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. Sofia In Ви дава възможност да запазите своята лична информация точна и актуална. По всяко време можете да искате Sofia In да коригира, изтрие или ограничи обработката на ваши лични данни. Можете да искате да получите потвърждение дали ваши лични данни се обработват от Sofia In, както и да получите достъп за коригиране на Вашите лични данни, да упражните правото си на преносимост на данни или да оттеглите съгласието си за съхранение и обработка на Ваши лични данни.

9.2. В горните случаи трябва да отправите искане чрез основната форма за контакт в сайта. 

9.3. При изтриване на лични данни, предоставени във връзка с обработени от Sofia In оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, в нашата база данни ще остане номера на съответната оферта/заявка и нейното съдържание, както и информация за датата на изтриване на личните Ви данни.

9.4. При постъпване на искане за изтриване на лични данни или възражение за съхраняването и обработването им от Sofia In, ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за съхранението и обработването на личните Ви данни или че тези действия са необходими за защитата на наши права, ще Ви информираме за това. Мълчанието ни означава, че личните ви данните са заличени.

10. Информация за логове, "бисквитки" и интернет маяци

10.1. Сайтът събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че Сайтътт е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни.

10.2. Ние не събираме и съхраняваме индивидуални (необобщаващи) “бисквитки”.
По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете в Политиката за бисквитки.

10.3. Винаги, когато използвате Сайта, с помощта на бисквитките или други технологии може да бъде събрана информация (информация за езика, държавата и страниците, посетени преди това). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели (функционалността на Сайта). Бисквитките се съхраняват до 5 години в съответствие с международните стандарти NAI.

10.4. Събраната с бисквитките информация не може да бъде свързана с определено лице. С използването на този Сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.

10.5. Можете да използвате настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове.

11. Социални медии и платформи

11.1. Може да пожелаете да участвате в различни блогове, форуми и други социални медийни платформи, които се предлагат от Sofia In или които Ви предоставяме. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни платформи, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни платформи, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни платформи.

11.2. Връзката към уебсайта на трета страна не трябва да се тълкува като потвърждение от Sofia In за нивото на защита на лични данни в платформата на третата страна. Sofia In не дава никакви декларации или гаранции относно начина, по който данните за потребителя се съхраняват или използват на сървъри на трети страни. Препоръчваме да прегледате декларацията за поверителност на всеки сайт на трета страна, свързан с нашия сайт, за да определите как те използват личната ви информация.

12. Защита на личната неприкосновеност на деца

12.1. Този уебсайт не е предназначен за деца. Разбираме значението на защитата на информацията за децата, особено в онлайн средата и ние нямаме политика да събираме умишлено или поддържаме информация за лица под 18-годишна възраст.

13. Непрекъснатост на действията, свързани с конфиденциалност и защита на личните данни

13.1. Sofia In се задължава да съблюдава и прилага мерките за конфиденциалност и защитеност на информацията непрекъснато, като част от своята дейност.
13.2. При необходимост, Sofia In може да промени Правилата за защита на личните данни. Ако са направени промени в това изявление, имайте предвид, че може да отнеме до 30 дни, преди да бъдат въведени нови практики за поверителност. В този смисъл всички промени в условията за конфиденциалност и защита на личните данни ще бъдат отразявани в настоящия документ. Проверявайте периодично тази страница, ако искате да наблюдавате промените.

14. Въпроси и искания във връзка с правата Ви по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте на адрес: 1404, ул. Нишава № 153, ет. 1, e-mail: info@sofiain.com